Regulamin

Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez stronę https://jaroslawski.art. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy.


Sprzedaż, działająca pod adresem https://jaroslawski.art prowadzona jest przez Art&Swords Krystian Jarosławski z siedzibą w 01- 207 Warszawa, przy ul. Karolkowej 28A U4 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP 5272907403. Kontakt ze działem sprzedaży, jest możliwy za pośrednictwem:
a.    poczty elektronicznej: galeria@jaroslawski.art,
b.    pisemnie na adres: Jarosławski Art&Swords, 01- 207 Warszawa, ul. Karolkowa 28.
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres galeria@jaroslawski.art.


Słowniczek:
Sklep prowadzony jest przez Art&Swords Krystian Jarosławski, sprzedaż internetowa prowadzona jest pod adresem: http://jaroslawski.art. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane. Czas realizacji zamówienia czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy; Konsument/Klient - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Przelew tradycyjny płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata); Przelew elektroniczny płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem systemów płatności online. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);


Warunki realizacji zamówienia:
Zamówienia można składać: 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://jaroslawski.art. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres email, jednak zapłata za produkt objęte zamówieniem są potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przy składaniu zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji dokonanego zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres email wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w zadniu powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Sklep czeka na decyzje Klienta 48 godzin, licząc od momentu wysłania wiadomości email z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep dokona anulowania zamówienia, Klient otrzyma informacje, zgodnie z zdaniem powyżej. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w tym regulaminie. W przypadku braku zapłaty za produkty objęte zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia na stronie https://jaroslawski.art, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres email. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę zgodnie z zasadami opisanymi w tym regulaminie. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania i opłacenia zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.


Zmiany w zamówieniach:
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki (spakowania paczki). Zmian można dokonać tylko poprzez adres galeria@jaroslawski.art. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.


Ceny produktów:
a.    Ceny na stronie jaroslawski.art podawane są w złotych polskich.
b.    Ceny znajdujące się przy każdym produkcie.
c.    Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie http://jaroslawski.art w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w specyfikacji zamówienia email potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.


Formy płatności oraz forma dostawy:
Zapłaty za zamówienia można dokonać przelewem (przedpłata) bankowym na konto: Bank Pekao 34 1560 1195 2935 7004 0000 0001. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez http://jaroslawski.art zapłaty za zamówienie. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu. Informacje o kosztach dostawy, formach płatności dostępna jest na stronie zamówienia. Dla wybranych produktów lub ilości produktów mogą być dostępne jedynie niektóre z form płatności lub dostawy.


Czas realizacji zamówień:
Czas realizacji zamówienia jest to orientacyjny czas liczony od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień (wynosi do 7 dni uwzględniane są tylko dni robocze). W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.


Warunki reklamacji:
Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze sklepem na adres galeria@jaroslawski.art. W ciągu 14 dni roboczych sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo przesyłana na adres email Klienta.


Warunki rozpatrzenia reklamacji:
a.    Dostarczenie wadliwego produktu do punktu (ul. Karolkowa 28 U4, 01-207 Warszawa) lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres: Jarosławski Art&Swords, ul. Giełdowa 4E/14, 01-211 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”.
b.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta - http://jaroslawski.art wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a https://jaroslawski.art zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również - zamiast odstępowania od umowy żądać stosownego obniżenia ceny.
c.    Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez https://jaroslawski.art przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.


Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru:

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz rachunek lub fakturę. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz koszów jego wysyłki. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w części Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru. Na zasadach określonych w ustawie o prawach Klienta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Postanowienia końcowe:
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Art&Swords Krystian Jarosławski z siedzibą w 01-207 Warszawa. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z https://jaroslawski.art. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę Okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami regulaminu, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w Interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z http://jaroslawski.art oraz jej warunków jest również Przesyłane niezwłocznie na adres email podany przez Klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony https://jaroslawski.art. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
a.    cookies sesji działają tylko podczas przeglądania strony http://jaroslawski.art umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
b.    cookies trwałych pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony https://jaroslawski.art.
c.    cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
d.    zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu,
e.    tworzenia statystyk oglądalności podstron https://jaroslawski.art,
Klient ma możliwość korzystania ze strony http://jaroslawski.art.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale możeto oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania. Art&Swords Krystian Jarosławski informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2019 r. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://jaroslawski.art. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) 

Firma Art&Swords Krystian Jarosławski jest administratorem Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu dokonania transakcji handlowych i marketingowych związanych z ofertą naszej firmy. Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim i pozostaną tajemnicą naszej firmy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy o wprowadzeniu w naszej firmie zasad dotyczących bezpieczeństwa zarządzania danymi osobowymi. 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Art&Swords Krystian Jarosławski z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 28.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do prowadzenia komunikacji biznesowej, do realizacji zamówień i sporadycznie do celów marketingowych przez okres działania firmy.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zgodnych z przepisami prawa.
4) Dane mogą być powierzone naszym partnerom IT (hosting) oraz podmiotom współpracującym (podwykonawcom) wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówień.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i przenoszenia.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organów nadzorczych, w momencie kiedy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
8) Wszystkie pytania lub żądania należy zgłaszać na adres galeria@jaroslawski.art lub pisemnie na adres podany w punkcie 1.


Masz pytanie? Propozycje współpracy? napisz e-mail: galeria@jaroslawski.art Adres: Art&Swords Krystian Jarosławski  | 01-207 Warszawa| ul. Karolkowa 28 NIP 5272907403 

Newsletter

Zapisz się do newslettera Jaroslawski.art i badź na bieżąco